دستگاه اندازه گیری وآنالایزر ارتعاشات VM-54

vm-54-1

 

ارزیابی ارتعاشات انتقال یافته به دست و بازو

ارتعاش سنج سه محوره‌ی VM-54 همراه با کارت حافظه، ارتعاشات انتقال یافته به دست و بازو از طریق دستگاه هایی که بادست گرفته و مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارزیابی نموده و ذخیره سازی نتایج تبدیل فوریه در قالب فایل CSV را امکان پذیر می سازد. ماکرواکسل موجود در کارت،‌ قابلیت نمایش نمودارهای مربوط به اطلاعات ذخیره شده را فراهم می‌سازد.

روش‌های ارزیابی چنین ارتعاشاتی در ISO 5349-1,2 بیان شده است این استانداردها علاوه بر مشخصه های وزنی فرکانسی و ضرایب ارزیابی،‌ روشهای نصب شتاب سنج ها را نیز به صورت دقیق بیان می‌کند.

 • سیستم اندازه گیری ارتعاشات دست و بازو شامل:

  • شتاب سنج PV-97C (سه محوره)
  • ارتعاش سنج سه محوره‌ی VM-54
  • کارت hand vibration card
 • امکانات نمایش VM-54 FT

  • نمایش طیف فرکانسی FFT
  • محاسبه‌ی مقدار موثر در حوزه زمان
  • محاسبه‌ی مقدار موثر در حوزه‌ی فرکانس
  • بازه فرکانسی ۵۰ Hz, 100 Hz, 200 Hz , 500Hz , 1KHz
  • محاسبه‌ی مقدار لحظه ای، RMS و ماکزیمم
  • نمایش دو صفحه LCD اصلی و نمایش جانبی
  • نمایش مقدار لحظه ای در کانال های انتخاب شده اصلی
  • نمایش طیف فرکانسی در کانال¬های انتخاب شده جانبی